Privacybeleid

Basisinformatie

 PRESTIGE EIGENSCHAPPEN DUFIBIZA SL
AdresAvd. BARTOLOME ROSELLO 1, CP 07800, IBIZA (Balears (Illes)).
PurposeUw gegevens zullen worden gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen en onze diensten te verlenen.
PubliciteitWij sturen u alleen reclame met uw voorafgaande toestemming, die u verstrekken door middel van het overeenkomstige vak dat voor dit doel is opgesteld.
RechtsgrondslagWe zullen uw gegevens alleen behandelen met uw voorafgaande toestemming, die u ons verstrekken via het overeenkomstige vak dat voor dit doel is opgesteld.
RechtenU hebt het recht om te weten welke informatie we over u hebben, deze te corrigeren en te verwijderen, zoals uiteengezet in de aanvullende informatie die beschikbaar is op onze website.
GeadresseerdenIn het algemeen kan alleen het personeel van onze entiteit dat naar behoren gemachtigd is kennis hebben van de informatie die wij vragen.

Beleid inzake gegevensbescherming

Het directoraat/bestuursorgaan van PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL (hierna de verantwoordelijke voor de behandeling) neemt de maximale verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de instelling, uitvoering en handhaving van dit beleid inzake gegevensbescherming , het waarborgen van de voortdurende verbetering van de voor de behandeling verantwoordelijke persoon met als doel excellentie te bereiken met betrekking tot de naleving van verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) en de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (organieke wetgeving, specifieke sector wetgeving en haar ontwikkelings normen).

Het beleid inzake gegevensbescherming van PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL berust op het beginsel van proactieve verantwoordelijkheid, volgens welke de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de naleving van het regelgevings-en jurisprudentie kader dat het beleid regelt, kunnen aantonen aan de bevoegde controle-instanties.

In deze zin zal de persoon die belast is met de behandeling worden beheerst door de volgende beginselen die al zijn personeel dienen als leidraad en referentiekader bij de verwerking van persoonsgegevens:

1. bescherming van gegevens van het ontwerp: de voor de behandeling verantwoordelijke persoon is van toepassing, zowel op het moment van de bepaling van de behandelings middelen als op het moment van de behandeling zelf, passende technische en organisatorische maatregelen, zoals pseudonimisering, ontworpen om de principes van gegevensbescherming effectief toe te passen, zoals gegevensminimalisatie, en het integreren van de nodige garanties in de behandeling.

2. standaardgegevens bescherming: de verwerkingsverantwoordelijke zal de passende technische en organisatorische maatregelen toepassen om ervoor te zorgen dat standaard alleen de persoonsgegevens worden verwerkt die nodig zijn voor elk van de specifieke doeleinden van de behandeling.

3. gegevensbescherming in de levenscyclus van informatie: de maatregelen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen, zijn van toepassing gedurende de gehele levenscyclus van de informatie.

4. wettigheid, loyaliteit en transparantie: persoonsgegevens zullen worden behandeld op een wettige, loyale en transparante wijze ten opzichte van de belanghebbende partij.

5. beperking van het doel: persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

6. gegevensminimalisatie: persoonsgegevens zijn toereikend, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

7. nauwkeurigheid: persoonsgegevens zullen nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt; Alle redelijke maatregelen zullen worden genomen zodat persoonsgegevens die onjuist zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd.

8. beperking van de bewaartermijn: de persoonsgegevens worden bewaard op een wijze die de identificatie van de belanghebbende partijen mogelijk maakt voor niet langer dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.

9. integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden op zodanige wijze behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige behandeling en tegen verlies, vernietiging of accidentele schade, via de toepassing van passende technische of organisatorische maatregelen.

10. informatie en opleiding: een van de sleutels om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen is de opleiding en informatie die wordt verstrekt aan het personeel dat betrokken is bij de verwerking ervan. Tijdens de informatie-levenscyclus zal al het personeel dat toegang heeft tot de gegevens, gemakkelijk worden opgeleid en geïnformeerd over hun verplichtingen met betrekking tot de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Het gegevensbeschermingsbeleid van PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL wordt meegedeeld aan alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de behandeling en ter beschikking worden gesteld van alle belanghebbende partijen.

Bijgevolg omvat dit gegevensbeschermingsbeleid alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de behandeling, die het moet weten en ervan op de hoogte moeten zijn, gezien het als hun eigen, dat elk lid verantwoordelijk is voor de toepassing ervan en het verifiëren van de regels voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op hun Activiteit. , alsmede mogelijkheden voor verbetering te identificeren en te verbeteren die zij passend acht om excellentie te bereiken met betrekking tot naleving.

Dit beleid zal worden herzien door het directoraat/bestuursorgaan van PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL, zo vaak als nodig geacht, om zich te allen tijde aan te passen aan de bepalingen

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label="Your Data Security" _builder_version="3.27.4″ _i="3″ _address="0.0.0.3″]

Uw gegevensbeveiliging

Informatie in overeenstemming met de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

In Europa en Spanje zijn er regels voor gegevensbescherming die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen die verplicht is voor onze entiteit.
Daarom is het voor ons heel belangrijk om perfect te begrijpen wat we gaan doen met de persoonsgegevens die we vragen.
Zo zullen we transparant zijn en u de controle geven over uw gegevens, met eenvoudige taal en duidelijke opties waarmee u beslissen wat we met uw persoonlijke gegevens doen.
Alsjeblieft, als je na het lezen van deze informatie vragen hebt, vraag het ons dan.

Hartelijk dank voor uw hulp.

Wie we zijn

Onze denominatie: PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL
Onze CIF/NIF: B07858756
Onze hoofdactiviteit: vastgoed
Ons adres: AVD. BARTOLOME ROSELLO 1, CP 07800, IBIZA (Balears (Illes))
Onze contact telefoon: 971190455
Ons contact e-mailadres: sales@ibizaprestige.com
Onze website: https://wp.ibizaprestige.com
Voor uw vertrouwen en veiligheid informeren wij u dat wij een entiteit zijn die is geregistreerd in de volgende commerciële register/openbaar register:
Onze hoofdactiviteit is onderworpen aan een voorafgaande administratieve autorisatieregeling. Voor uw vertrouwen en veiligheid verstrekken wij u de informatie met betrekking tot de genoemde toestemming en de identificatie van de bevoegde instantie van ons toezicht:
Administratieve vergunning:
Lichaam belast met ons toezicht:
(INDIEN DE ACTIVITEIT ONDERWORPEN IS AAN EEN ADMINISTRATIEVE MACHTIGINGSREGELING)
De voor deze website verantwoordelijke persoon oefent een gereglementeerd beroep uit, waarvoor wij de volgende informatie verstrekken:
Professionele school waartoe het behoort:
Officiële of professionele academische graad:
Lidstaat van de Europese Unie waarin deze titel is afgegeven:
Beroepsregels die van toepassing zijn op de uitoefening van het beroep:
(IN HET GEVAL DAT DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBPAGINA EEN GEREGLEMENTEERD BEROEP UITVOERT)
Wij staan tot uw beschikking, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Waarvoor gaan we uw gegevens gebruiken?

In het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren en om onze diensten aan te bieden.
Evenzo kunnen ze ook worden gebruikt voor andere activiteiten, zoals het verzenden van reclame of het promoten van onze activiteiten.

Waarom moeten we uw gegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren en onze diensten te kunnen verlenen. In dit verband zullen wij u voorzien van een reeks dozen die u in staat stelt om duidelijk en gemakkelijk te beslissen over het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Wie zal de informatie die wij vragen weten?

In het algemeen kan alleen het personeel van onze entiteit dat naar behoren gemachtigd is kennis hebben van de informatie die wij vragen.
Evenzo kunnen die entiteiten die toegang nodig hebben, kennis hebben van uw persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten kunnen leveren. Onze bank zal bijvoorbeeld uw gegevens kennen als de betaling van onze diensten geschiedt via een kaart of overschrijving.

Evenzo zullen die publieke of private entiteiten waaraan wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, op de hoogte zijn van uw informatie als gevolg van de naleving van een wet. Door een voorbeeld te geven, verplicht de belastingwetgeving om het belasting Agentschap bepaalde informatie te verstrekken over economische operaties die een bepaald bedrag overschrijden.

In het geval dat we, afgezien van de genoemde veronderstellingen, uw persoonlijke informatie aan andere entiteiten moeten bekendmaken, zullen we eerder uw toestemming vragen via duidelijke opties waarmee u in dit verband beslissen.

Hoe gaan we uw gegevens beschermen?

We zullen uw gegevens beschermen met effectieve beveiligingsmaatregelen op basis van de Risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van uw informatie.
Onze entiteit heeft hiervoor een gegevensbeschermingsbeleid en jaarlijkse controles goedgekeurd en audits uitgevoerd om te verifiëren dat uw persoonsgegevens te allen tijde veilig zijn.

Zullen we uw gegevens naar andere landen sturen?

In de wereld zijn er landen die veilig zijn voor uw gegevens en anderen die niet zo zijn. De Europese Unie is bijvoorbeeld een veilige omgeving voor uw gegevens. Ons beleid is niet om uw persoonlijke informatie te sturen naar een land dat niet veilig is vanuit het oogpunt van de bescherming van uw gegevens.
In het geval dat, om de dienst te leveren, het essentieel is om uw gegevens te verzenden naar een land dat niet zo veilig is als Spanje, zullen we altijd uw toestemming van tevoren vragen en effectieve beveiligingsmaatregelen toepassen die de Risico’s van het verzenden van uw informatie verminderen Personeel naar een ander land.

Hoe lang gaan we uw gegevens bewaren?

Wij zullen uw gegevens bewaren tijdens onze relatie en zolang de wetten ons verplichten. Zodra de toepasselijke wettelijke termijnen zijn verstreken, zullen we deze verwijderen voor

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich desgewenst afmelden. meer informatie