Juridische kennisgeving

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

DUFIBIZA SL en PRESTIGE PROPERTIES RENTALS SL, de verantwoordelijken voor de website, hierna de VERANTWOORDELIJKEN, stellen de gebruikers dit document ter beschikking, dat bedoeld is om te voldoen aan de verplichtingen van de wet 34/2002 van 11 juli, inzake de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten (LSSICE), Spaans Staatsblad nr. 166, en om alle gebruikers van de website op de hoogte te stellen van de voorwaarden voor gebruik.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, verkrijgt de status van gebruiker en verbindt zich er in die status toe de hierin vervatte bepalingen, alsmede elke andere toepasselijke wetsbepaling, strikt na te leven en te eerbiedigen.

DUFIBIZA SL behoudt zich het recht voor om elk type informatie op de website te wijzigen en is niet verplicht om de gebruikers daarvan vooraf op de hoogte te stellen of te informeren, waarbij publicatie op de website van DUFIBIZA SL als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam:ibizaprestige.com

Commerciële naam: Prestige Properties

Bedrijfsnaam: DUFIBIZA SL

TIN: B07858756

Geregistreerd adres: Avenida Bartolomé Roselló, Nº1 , 07800 Ibiza (ILLES BALEARS)

Registratiegegevens in het handelsregister:

Bedrijfsnaam: PRESTIGE PROPERTIES RENTALS SL

TIN: B16506289

Registratiegegevens in het handelsregister

Telefoon: 620196018

Email: [email protected]

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, de bewerking, de compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de CONTROLLER of, in voorkomend geval, beschikken zij uitdrukkelijk over een licentie of een uitdrukkelijke machtiging van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en is geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het beoogde doel is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de CONTROLLER vereist. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, teksten en/of afbeeldingen die niet aan de CONTROLLER toebehoren en die op de website kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars die aansprakelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat hieromtrent kan ontstaan. De CONTROLLER geeft derden uitdrukkelijk toestemming om door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite van ibizaprestige.com.

De CONTROLLER erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en elke vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van welke rechten of verantwoordelijkheid dan ook over deze, noch impliceert het enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de website.

Opmerkingen over eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede over de inhoud van de website, kunnen worden gericht aan [email protected].

3. ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE wijst elke aansprakelijkheid af voor de op haar website gepubliceerde informatie, voor zover zij er geen kennis van heeft dat deze informatie door een derde buiten haar om is gemanipuleerd of ingevoerd, of, indien dit wel het geval is, zij ijverig heeft gehandeld om de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van technische cookies (kleine bestanden met informatie die de server naar de computer van de websitegebruiker stuurt) om bepaalde functies uit te voeren die noodzakelijk worden geacht voor de correcte werking en voorvertoning van de website. In ieder geval zijn de gebruikte cookies tijdelijk, met als enig doel de navigatie op de site efficiënter te maken, en verdwijnen zij aan het eind van de sessie van de gebruiker. Deze cookies zelf leveren in geen geval persoonsgegevens op en zullen niet worden gebruikt voor het verzamelen van dergelijke gegevens.

Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt ook de door de gebruiker gebruikte browser herkennen om de navigatie te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang kunnen krijgen tot de zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek opnieuw hoeven te registreren. Zij kunnen ook worden gebruikt om het publiek of de verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, enz. In deze gevallen zijn de gebruikte cookies technisch niet-essentieel, maar nuttig voor de gebruiker. Deze website zal geen niet-essentiële cookies installeren zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze website gebruikt onze eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van een profiel dat is afgeleid van jouw surfgedrag (bv. bezochte pagina’s). Alle gebruikers die de website bezoeken worden door middel van een zwevende banner op de hoogte gebracht van het gebruik van deze cookies. Als het gebruik ervan wordt aanvaard, zal de banner verdwijnen, hoewel het mogelijk is om de toestemming in te trekken en op elk moment meer informatie te verkrijgen door ons cookiebeleid te raadplegen.

De browser kan door de gebruiker worden geconfigureerd om hem te waarschuwen voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te verhinderen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van jouw browser.

Link beleid

De gebruiker van deze website kan worden doorverwezen naar inhoud van websites van derden. Aangezien de CONTROLLER de inhoud van websites van derden niet altijd kan controleren, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In elk geval zal de CONTROLLER onmiddellijk alle inhoud verwijderen die mogelijk in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en zal hij onmiddellijk de doorverwijzing naar deze website verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van de inhoud in kwestie.

De CONTROLLER zal niet verantwoordelijk zijn voor de informatie en inhoud die gevonden wordt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of enig ander middel dat derden in staat stelt om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de CONTROLLER. Overeenkomstig de wetten 11 en 16 van de LSSICE wordt de inhoud van derden echter ter beschikking gesteld van alle gebruikers, autoriteiten en wetshandhavingsinstanties die rechtstreeks meewerken aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de openbare zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die als zodanig kan worden beschouwd, dient hij de websitebeheerder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Deze website werd herzien en getest om een correcte werking mogelijk te maken. In principe kan een goede werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De CONTROLLER sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeringsfouten kunnen optreden, of dat er zich overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden kunnen voordoen die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de door de gebruiker gebruikte domeinnaam opsporen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze met het internet wordt verbonden. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd systeemlogboek op de server, dat de verdere verwerking van de gegevens mogelijk maakt, zodat alleen statistische metingen kunnen worden verricht die ons het aantal hits, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. tonen.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Spaanse wetgeving is van toepassing op de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de daarop uitgevoerde activiteiten, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER of van de plaats waar de verplichting wordt nagekomen, zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich desgewenst afmelden. meer informatie